Rady a Strategie ke Studování

Studium je jako
slavná nebes Sluncem
Wm. Shakespeare 1564 - 1616
English playwright and poet

Studijního průvodce série

Argumentační a persuasivní (přesvědčovací) eseje

Cílem tohoto druhu esejů je přesvědčit čtenáře o vlastních argumentech,
závěrech a hodnotách podpořených prezentovanými fakty.

Dobrá persuasivní esej je vystavena (nejen) na základě těchto elementů:

  • Fakta , která podporují daný názor
  • Vyjasnění relevantních hodnot a úhlů pohledu
  • Utřídění a prioritizace faktů a hodnot na základě jejich důležitosti
  • Vytvoření a jasné sdělení závěrů, která z faktů vyplývají
  • Přesvedčení čtenáře, že naše závěry jsou založeny na všeobecně přijatých faktech a sdílených hodnotách
  • Sebedůvěra a odvaha sdělit písemně naše přesvědčení

Následující stretegie mohou být užitečné pro úspěšné sepsání přesvědčovací eseje:

  • Poznamenejte si vlastními slovy otázky související s tématem práce
    Přemýšlete o otázkách, které jsou obsaženy v zadání práce opakovaně během získávání podkladů pro práci.
    • Zjišťujte fakta
    • Podpůrné zdroje pro fakta – reference
    • Jaké předsudky nebo tendence mohou „zabarvovat“ příslušná fakta nebo témata?
    • Co si myslíte o argumentech jednotlivých autorů vašich zdrojů?
  • Vypište si fakta,
    zvažte jejich důležitost, prioritizujte, seřaďte, třiďte, vyhazujte.
    Zeptejte se, jaká fakta vám chybí.
  • Obsahuje zadané téma nějaká „horká místa“?
    Vypište si možné emoční reakce na obsah daného problému a později s nimi pracujte.
  • Začněte psát koncept – návrh
    začněte co nejdříve a netrapte se příliš gramatikou
    • Napište první odstavec
      • Představte téma
      • Informujte čtenáře, jaký je váš úhel pohledu!
      • Zaujměte čtenáře, aby si přečetl i zbytek práce
      • Soustřeďte se na tři hlavní body, které rozvinete
    • Zajistěte „tok myšlenek“ z odstavce na odstavec
      • Pište v činném rodu
        („Muž jedl housku“ místo „Houska byla snědena“)
      • Citujte zdroje informací
      • Soustřeďte se na téma a váš úhel pohledu
      • Soustřeďte se na logické argumenty
      • Neshrnujte informace předčasně – počkejte na závěr
    • Závěr
      • Shrňte argumenty, poté formulujte závěry
      • Odkazujte se na úvodní odstavec a na hlavní body textu
      • Závěr by měl
        • Vypíchnout hlavní myšlenky
        • Zachovat pořadí a význam předkládaných argumentů
        • Logicky uzavřít jejich rozvoj
    • Upravte / přepište váš první odstavec, aby lépe odrážel argumenty, které jste rozvinuli a váš závěr
  • Dopřejte si volný den nebo dva
  • Znovu si přečtěte svůj text
    s čerstvou myslí a ostrou tužkou
    • Zamyslete se:
      • Dává text smysl? Jsem o výsledku přesvědčen?
      • Přesvědčí to čtenáře?
      • Budou rozumět mým postojům a hodnotám a souhlasit s údaji, které prezentuji?
    • Editujte, opravujte a přepisujte podle potřeby
    • Zkontrolujte gramatiku!
    • Dejte text přečíst přátelům a poproste je, aby polemizovali s vašimi argumenty.
    • Revidujte text
  • Odevzdejte dílo
  • Oslavte dobře odvedenou práci

Jak reagovat na kritiku:
Berte kritiku jako test vaší schopnosti někoho přesvědčit. Neberte ji osobně.

Pokud ostatní kritizují fakta ve vaší práci,
ověřte je znovu a citujte své zdroje.

Pokud ostatní kritizují vaše hodnoty / postoje,
přemýšlejte o nich. Úspěch v přesvědčování závisí i na otevřenosti druhé strany.

Ve škole a v kurzech máme „bezpečné místo“, kde si můžeme nacvičit svoho dovednosti písemného a mluvenéh projevu. Tyto dovednosti posléze výborně zužitkujeme v dalším životě.

Přesvědčování má další rozměr:
Je postaveno na faktech, které ilustrují závěry.
Z toho vyplývá, že musíte rozumět tomu,
o čem píšete a nemůžete získávání údajů podcenit nebo neuspějete s přesvědčováním nikoho.

S díky inspiraci S. Ryder, Pennsylvania pro tento návod.