Οδηγούς σπουδών και τις στρατηγικές

Γνωρίζουν πολλά αυτοί που γνωρίζουν πως να μαθαίνουν
Henry Brooks Adams

Ελληνική σειρά

Διαχείριση Χρόνου

Στόχοι/Σκοποί και Προτεραιότητες

Εκτυπώστε και συμπληρώστε

Αναφέρατε 3 στόχους η σκοπούς που είναι περισσότερο σημαντικοί για εσάς, και αν είναι μακροπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι η βραχυπρόθεσμοι (άμεσοι)

μακροπρόθεσμοι μεσοπρόθεσμοι Τώρα
1.
2.
3.

Πόσο χρόνο έχετε αφιερώσει για την εκπλήρωση κάθε στόχου κατά την διάρκεια της εβδομάδος σας ?

A.
B.
Γ.


Αντανακλά το ποσοστό του χρόνου που αφιερώσατε για κάθε στόχο την προτεραιότητα του ?


Μπορείτε να αλλάξετε τις υποχρεώσεις σας ανα ώρα ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας ?


Πότε έχετε μεγαλύτερη ευελιξία : καθημερινές ή σαββατοκύριακα ?
Μπορείτε να αλλάξετε ενα απο τα δύο ? ή και τα δύο ?

Μπορείτε να αλλάξετε τους στόχους σας ? Ποιές επιλογές έχετε ?


Μπορείτε να αναβάλετε κάποιους στόχους μέχρι τις σχολικές διακοπές ?


Πώς οι εργασίες που σας ανατίθονται και τα τέστ επηρεάζουν την διάθεση του χρόνου σας ?
Τι μπορείτε να αλλάξετε για να είστε συνεπείς με τις μαθητικές σας υποχρεώσεις ?