مهارت‌های مطالعه و یادگیری

کاری که درست شروع شود
احتمالا به موفقیت ختم می شود.
سوفوکل
زیست 406-495 قبل از میلاد

مدیریت زمان سری

اهداف و اولویتها

این صفحه را چاپ کرده و آن را تکمیل کنید.

سه هدف عمده خود که بیشترین اهمیت را برایتان دارد را نوشته و بگویید که آیا آنها بلندمدت، میان مدت و یا فوری هستند.

بلند مدت میان مدت همین حالا!
1.
2.
3.

برای هرکدام از اهدافتان چند ساعت وقت در هفته اختصاص داده اید؟

1.
2.
3.

آیا میزان وقت اختصاص داده شما برای رسیدن به هر هدف با اولویت آنها همخوانی دارد؟

آیا می توانید ساعتهایی که به امور مختلف اختصاص داده اید را طوری تغییر دهید تا با اولویت اهدافتان سازگار شود؟

کجا بیشترین قابلیت انعطاف را دارید؟ روزهای کاری یا آخر هفته؟
آیا می توانید در یکی یا هر دوی آنها تغییراتی ایجاد کنید؟

آیا می توانید اهدافتان را تغییر دهید؟ چه اختیاراتی دارید؟

آیا می توانید هیچ یک از اهدافتان را تا زمان تعطیلی مدارس/دانشگاهها که فرصت بیشتری دارید به عقب بیندازید؟

فکر می کنید چگونه امتحانات و تکالیف بر روی برنامه زمانی شما تاثیر خواهند گذاشت؟
برای اینکه از عهده آنها برآیید چه تغییراتی می توانید انجام دهید؟  1. برنامه‌ریزی و تنظیم وقت
  2. برنامه یک هفته را تکمیل کنید
  3. از قلم و کاغذ استفاده کرده و اهداف خود را تعیین کنید
  4. برنامه‌ریزی با تقویم سال تحصیلی

همچنین نگاه کنید به :

برنامه‌ریزی و تعیین اهداف برنامه‌ریزی تعاملی روزانه و هفتگی |
مدیریت زمان | اجتناب از تنبلی و به تعویق انداختن کارها | گسترش و توسعه تادیب نفس |
لیست وظایف روزمره | اولویت بندی کارها | تصميم گيري هاي تطابق پذير |
کنترل اضظراب | انگیزش خود