مهارت‌های مطالعه و یادگیری

از بدبختی ها سود می برند یا بدبخت می شود.
Mihaly Csikszentmihalyi کرواسیایی-امریکایی-1934

مدیریت زمان سری

اولویت بندی کارها

این استراتژی یکی از روش هاییست که می تواند با تعیین اهداف واقعی برای خود، در غلبه بر استرس به شما کمک کند.
این تمرین را برای سازماندهی و اولویت بندی کارها در زندگیتان استفاده کنید.

متن تمرین: کارها را سازماندهی کنید، بر استرس غلبه کنید. (English)

  1. کارهایتان را سازماندهی و اولویت بندی کنید و نگرانی و تشویش خود را کاهش دهید.
  2. هر کار را در سه مرحله انجام دهید.
  3. سازماندهی کنید! هر یک از مراحل را از زودترین سررسید
    (1 یا با اولویت ترین) تا دیرترین سررسید
    (12 یا کم اولویت ترین) مرتب کنید.
  4. پرینت بگیرید و به عنوان یک لیست to-do list از آن استفاده کنید.

ترجمه این صفحه: نیکو شامخی

همچنین نگاه کنید به :

برنامه‌ریزی و تعیین اهداف برنامه‌ریزی تعاملی روزانه و هفتگی |
مدیریت زمان | اجتناب از تنبلی و به تعویق انداختن کارها | گسترش و توسعه تادیب نفس |
لیست وظایف روزمره | اولویت بندی کارها | تصميم گيري هاي تطابق پذير |
کنترل اضظراب | انگیزش خود