مهارت‌های مطالعه و یادگیری

زمان با هوشترین مشاور است
رومن پلوتارج
Plutarch, Roman

سری استراتژی های مطالعه

کارتها- یک سیستم مطالعه

این متد موارد زیر را به شما ارائه میکند:
یک ادراک دقیق از آنچه بلدید.
شما را مجبور میکند که در مورد مسئله فکر کنید تا اینکه فقط نظاره اش نمائید.

 • مطلب و یادداشتهایتان را زود زود مرور کنید، بنابر این مطلب در ذهن شما همیشه تازه خواهد ماند.
 • هنگامی که مطالبتان را مطالعه یا یادداشتهایتان را مرور میکنید:
  سوالاتی در مورد مطلب بنویسید
  فکر کنید استاد آن درس هستید، چه سوالاتی میپرسیدید؟
 • هر لغتی که نیاز دارید یاد بگیرید یادداشت کنید
 • از فلش کارتها استفاده کنید:
 1. هر سوال یا لغت را در پشت کارتها بنویسید.
 2. در جلوی برگه یک جواب یا یک توضیح برای سوال و لغت بنویسید
 3. فلش کارتها را بر بزنید
  بنا بر این شما نمی توانید جوابی را بر اساس ترتیبشان در دسته بفهمید.
 4. به کارت در بالای دسته نگاه کنید:
  سعی کنید به سوال جواب یا لغت را توضیح دهید
  اگر بلد بودید، عالیست! آنرا در زیر دسته برگه قرار دهید
  اگر بلد نبودید، به جواب نگاه کنید و آنرا چند کارت پایینتر قرار دهید.( تا به زودی دوباره به آن بر بخورید)
 5. در تمام دسته پیش بروید تا زمانی که مطمئن تمام اطلاعات را حفظید.

چند نکته:

 • کارتها را با خودتان همه جا ببرید
  از تکه زمانها استفاده کنید.
  خودتان را هنگامی که در صف منتظرید یا سوار اتوبوس هستید یا غیره امتحان کنید.
 • اگر فکر میکنید جوابی را میدانید
  و نمی توانید با کلمات آنرا بیان کنید، در اصل آنرا به خوبی نمیدانید.
  توضیح اطلاعات یک راه خوب برای اطمینان از حفظ آنست.
  این همچنین یک راه خوب برای جلوگیری از تشویش امتحان است.
 • خودتان را در مکانی که تنها هستید امتحان کنید
  و جوابهایتان را بلند از بر بخوانید.
  این بهترین راه برای اطمینان حاصل کردن از بلد بودن شماست.
 • با یک دوست از کلاستان درس بخوانید
  میتوانید از یکدیگر برای اطمینان از صحت جواب استفاده کنید.
  شما میتوانید تعامل ایده کنید و یکدیگر را در یادگیری مفهوم یاری نمائید.


همچنین نگاه کنید به :

یاد بگیرید چگونه بیاموزید | عادتهای موثر برای مطالعه موث |
یک سیستم مطالعه - A.S.P.I.R.E | کارتها- یک سیستم مطالعه |
تفکر به روش نوابغ | تفکر انتقادی و بحرانی | تمرکز هنگام مطالعه