Eğitim Kılavuzları ve Stratejileri

Çalışma Göklerin şanlı güneşe benzer.
Wm. Shakespeare 1564 - 1616
English playwright and poet
Love's Labour's Lost

Türk dizileri

Dahi gibi düþünmek

"Dahi olmasan da yaratýcý zekanýn gücünü arttýrmak ve geleceðini daha iyi kontrol etmek için Aristotle and Einstein'in kullandýðý stratejileri kullanabilirsin."

Aþaðýdaki sekiz strateji, problemlere çözüm getirmek için, sizi üretmeyi saðlayan yerine üretken düþünmeye teþvik eder. "Bu stratejiler bilim, sanat ve endüstri alanlarýndaki yaratýcý dahilerin yaygýn düþünme þeklidir."

1. Problemlere çok farklý açýlardan bak ve hiç kimsenin kullanmadýðý bir yöntem bul.

Leonardo da Vinci problemin þekli hakkýnda bilgi edinmeye, onu farklý birçok þekilde yeniden nasýl yaplandýrýcaðýný düþünmekle baþlanacaðýna inanýrdý. O probleme ilk baktýðý yolun çok önyargýlý olduðuna inanýrdý. Genellikle, problem kendi kendini yapýlandýrýr ve yeni bir þekil alýr.

2. Kafanda Canlandýr!

Einstein problem üzerinde düþünürken, mümkün olduðu kadar çok yolla konuyu formüle etmeyi çok önemli bulurdu. O çözümleri kafasýnda canlandýrýr ve kelime ve rakamlarýn düþünme aþamasýnda o kadar önemli rol oynamadýðýna inanýrdý.

3. Üret! Dahinin ayýrt edici özelliði üretkenliktir.

Thomas Edison'un 1,093 patenti vardý. O üretkenliði kendine ve asistanlarýna düþünce kotasý vererek garantiledi. Tarihten bugüne 2,036 billim adamý arasýndan yapýlan araþtýrmada, California Üniversitesinden Dean Keith, en çok saygý gören bilim adamlarýnýn iyi iþleri kadar "baþarýsýz" iþler de yapmýþ olduðunu buldu. Onlar mükemmele ulaþmak için baþarýsýz olmaktan veya vasat üretimden korkmadýlar.

4. Alýþýlmamýþ kombinasyonlar yap. Ne kadar uygunsuz ve alýþýlmamýþ olduðunu önemsemeksizin, fikirleri, þekilleri ve düþünceleri farklý combinasyonlarda tekrar tekrar birleþtir.

Modern genetik bilimin temellerini oluþturan kalýtým kanunlarý, matematiði ve biyolojiyi birlikte kullanan, Avusturyalý rahip Grego Mendel tarafýndan bulundu.

5. Form iliþkileri; Birbirine benzemeyen nesneler arasýnda iliþki kur.

Da Vinci çanýn sesi ve taþýn durgun suda yarattýðý dalgayý iliþkilendirmeye çalýþtý. Bu ona sesin dalga þeklinde haraket ettiði fikrini verdi. Samuel Morse atlar için deðiþim istasyonlarýný izlerken, telegraf sinyali için röle istasyonu keþfetti.

6. Zýtlýklarý düþün.

Fizikçi Niels Bohr zýtlýklar birarada tutulursa, düþüncenin askýya alýnabileceðine ve aklýn yeni bir seviyeye yükseleceðine inanýrdý. Iþýðý hem parçacýk hem de dalga olarak düþünebilme yeteneði, onun tamamlayýcý prensipleri bulmasýný saðladý. Düþünceyi/mantýðý askýya almak aklýn yeni bir form yaratmasýna izin verebilir.

7. Mecazi düþün.

Aristotle mecazýn bir dahilik iþareti olduðunu düþünürdü. O varlýðýn iki ayrý özelliði arasýnda benzerliði farkedebilen ve bunlarý birbirine iliþkilendirebilen kiþinin özel yetenekleri olan bir insan olduðuna inanýrdý.

8. Kendini þansa hazýrla.

Ne zaman birþey yapmaya teþebbüs etsek ve baþaramazsak, baþka bir þeyler yapmanýn eþiðine geiriz. Bu yaratýcý kazanýn ilk adýmýdýr. Baþarýsýzlýk verimli olabilir eðer biz onun sadece verimsiz bir sonuç olduðuna odaklanmazsak. Onun yerine, baþka sonuçlara ulaþmak için iþlemi, bileþenleri ve onlarý nasýl deðiþtiriceðini incele: "Neden baþarýsýz oldum" diye sorma, onun yerine "Ne yaptým?"diye sor.

Ýzin ile takip eden eserden uyarlanmýþtýr : Michalko, Michael, Thinking Like a Genius: Eight strategies used by the super creative, from Aristotle and Leonardo to Einstein and Edison (New Horizons for Learning) takip eden adresde görüleceði gibi http://www.newhorizons.org/wwart_michalko1.html, (Haziran 15, 1999) Bu yazý ilk olarak THE FUTURIST'de Mayýs 1998 tarihinde yayýnlanmýþtýr. Michael Michalko takip eden kitaplarýn yazarýdýr, Thinkertoys (A Handbook of Business Creativity), ThinkPak (A Brainstorming Card Set), ve Cracking Creativity: The Secrets of Creative Geniuses (Ten Speed Press, 1998).
Ayrıca bakınız:

Ögrenmeyi ögrenmek | Etkin çalisma aliskanliklari | RAYDGT Çalisma Sistemi |
Dahi gibi düþünmek | Konsantrasyon | Hatirlamak | Tenkidci Okuma |
SQ3R Okuma Yöntemi | Projeleri hazirlamak | Zamani kullanmak |
Hedefleri belirlemek/liste yapmak | Son dakikaciligi engellemek | Stres yönetimi