Pedoman dan strategi untuk Belajar

Sắp xếp trước hết là cho kiến thức, đầu tiên là với cái nhắc nhở chúng ta biết mình là một quốc gia, vì phải nhận thức được điều đó trước khi làm việc hữu ích cho nơi khác
Eleanor Roosevelt, người Mỹ, 1884–1962

Nghiên cứu loạt

Sắp xếp các dự án

 • Bắt đầu sớm
  Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu cả. Bắt đầu sớm khiến bạn có nhiều thời gian hoàn thành việc hơn, và bạn có đủ thời gian để làm tốt.
 • Phân công thời gian. Quyết định xem:
  • Bài diễn thuyết hoặc bài viết nên dài đến đâu
  • Tài liệu cần nghiên cứu ở mức độ khó dễ như thế nào
  • Bạn cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc
 • Chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ khác nhau.
  Bảng bên dưới có cả mục công việc phải được xong vào thời gian nào để giúp bạn sắp xếp, quản lí công việc tốt hơn.

Cái gì

Như thế nào

Khi nào:

Tóm tắt các mục tiêu

Các mục tiêu cần thông minh (SMART):

Specific (Rõ ràng)
Measurable (Định lượng được)
Attainable (Có thể đạt được)
Relevant (Liên quan chặt chẽ)
Trackable (Có thể theo dõi kiếm tra được)

Lấy của Blanchard, Zigarmi, và Zigarmi
Lãnh đạo và Nhà quản lí một phút

Xác định các quá trình để hoàn thành mục tiêu

 • Chương trình sắp xếp
  (Gantt, Critical Path, PERT)
 • Các chương trình hỗ trợ trình bày
  (Word, PowerPoint, etc. )
 • Các bước thực hiện
 • Lịch làm việc và hạn cụ thể

Kiểm tra lại với người hướng dẫn

càng thường xuyên càng tốt

Tìm tài liệu

 • Sách giáo khoa
 • Trong thư viện
 • Về lĩnh vực
 • Các nguồn khác

Phân tích tài liệu

 • Chuẩn bị nếu thiếu
 • Xin trợ giúp
 • Kiểm tra đột ngột

Lên khung sản phẩm

 • Mở đầu/Ý chính
 • Chủ đề nhỏ

Viết/thảo văn bản/bài nói

 • Mở bài
 • Thân bài
 • Kết luận

Tài liệu và phần danh sách nguồn tài liệu

Kiểm tra

Tổng kết và đánh giá

 • Sản phẩm
 • Quá trình

Tóm tắt

Tập dượt (nếu phải diễn thuyết)

Trình bày

Ăn mừng là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ!Xem thêm:

Nghiên cứu thói quen hiệu quả | A.S.P.I.R.E.-nghiên cứu chiến lược |
Index-nghiên cứu hệ thống | Học theo nhiều hình thức khác nhau |
Chuẩn bị cho việc học trên lớp | Tác động đến thầy cô | Ghi chép theo gơi ý |
Ghi chép trong các bài giảng | Tập trung chú ý trong lớp học | Lớp học thảo luận |
Sắp xếp các dự án | Chuẩn bị và trình bày các dự án | Nói trước công chúng