Pedoman dan strategi untuk Belajar

Giải quyết vấn đề loạt

Thi hành quyết định

Bổ sung thêm cho giải pháp đã chọn:

Cho đến trước khi đem vào áp dụng, một quyết định cũng chỉ lả một ‎Ý định tốt.

Thảo kế hoạch
Các yếu tố:

  • Một quá trình trình bày từng bước một hoặc là trình bày các việc cần làm để giải quyết vấn để
  • Kế hoạch liên lạc với những người liên quan
    Nếu đó là vấn đề lớn, thì hãy nói kế hoạch của bạn cho những người thực sự quan tâm và những người có thể bị ảnh hưởng với vấn đề khó khăn đó. Ít nhất hãy để họ biết bạn sẽ làm gì
  • Xem khả năng, các nguồn mà bạn có thể có.
  • Thảo một timeline.

Giám sát quá trình:

Phần bổ sung sẽ chí có ý nghĩa nếu bạn giám sát và biết mình đang làm gì, đang ở công đoạn nào, các hệ quả, timeline và tiến bộ. Có thể trong quá trình, kết quả chưa được như bạn mong đợi, thì hãy xem lại các lựa chọn ban đầu.

Dù bạn có đạt được mục tiêu hay chưa đạt được, điều quan trọng là những gì bạn học được từ kinh nghiệm lần này: học được về bản thân, hiểu ra điều gì là quan trọng với bạn…

Cuối cùng, nếu bạn đã cố gắng hết mình, thì hãy coi lần thử nghiệm này là một thành công nho nhỏ!

 

Xem thêm:

Quyết định/Giải quyết vấn đề: Tổng quan
Định nghĩa vấn đề/Tập hợp thông tin
|
Phát triển/Cân nhắc các phương án | Thi hành quyết định |
Sơ đồ: Giải quyết vấn đề | Học cách ra quyết định |
Quản lý bởi ngoại lệ | Làm thích ứng quyết định | Quản lý thời gian |
Lịch trình hàng ngày của tôi | Quản lý căng thẳng và tổ chức nhiệm vụ |
Phát triển tự-kỷ luật | ToDoList - là một công cụ quản | Tặng bản thân mình một động lực