Pedoman dan strategi untuk Belajar

Đọc loạt

Bảng tóm tắt khi đọc một bài viết

Cách đọc những bài luận (.pdf hình thức để in)

Tóm tắt những gì bạn đã đọc:

TIÊU ĐỀ QUYỂN SÁCH, HAY BÀI BÁO

TÁC GIẢ

THÔNG TIN XUẤT BẢN

CHỦ ĐỀ

Ý CHÍNH, LUẬN ĐIỂM

CÁCH VIẾT: CÁC LUẬN CỨ, DẪN CHỨNG, PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY…

BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA BÀI VIẾT, HAY VỊ TRÍ CỦA CUÓN SÁCH TRONG VĂN HỌC

TÍNH THUYẾT PHỤC VÀ NHỮNG NHẬN XÉT KHÁC

THÔNG TIN QUAN TRỌNG:

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đọc có cân nhắc | Phương pháp đọc SQ3R | Đánh dấu và gạch dưới |
Cách ghi chép khi đọc sách | Dấu phẩy & Bổ ngữ | Bài tập về từ vựng |
Đọc các tư liệu khó, phức tạp | Cách đọc những bài luận | Tốc độ đọc và hiểu |
Đọc sách giáo khoa | Bảng tóm tắt khi đọc một bài viết