Pedoman dan strategi untuk Belajar

Thời gian và quản lý tài nguyên loạt

Lịch trình hàng ngày của tôi

Kiểm tra xem bạn sử dụng thời gian ra sao với mục đích là rút ra được việc nào quan trọng thì làm trước.

Bài tập viết bằng chương trình Flash có thể giúp bạn:

Kết quá thế nào? Hãy in trang này ra để tiện theo dõi.

  1. Điền vào bảng phân chia công việc trong một tuần
  2. Xem và đặt ra những việc quan trọng nhất.
  3. Đặt kể hoạch của bạn hợp lÝ với kế hoạch học và vui chơi ở trường.

Xem thêm:

Quản lý thời gian | Lịch trình hàng ngày của tôi | Lịch trình hàng tuần của tôi |
Quản lý căng thẳng và tổ chức nhiệm vụ | Quản lý căng thẳng
Lịch của trường | Xoá bỏ sự né tránh | Phát triển tự-kỷ luật |
ToDoList - là một công cụ quản | Quyết định/Giải quyết vấn đề |
Làm thích ứng quyết định | Quản lý bởi ngoại lệ |
Tặng bản thân mình một động lực | Học dựa trên vấn đề