Pedoman dan strategi untuk Belajar

Những kẻ hung bạo độc ác có thể trích dẫn kinh thánh để phục vụ cho mục đích của chúng
William Shakespeare
Người Anh (1564–1616)
Người lái buôn của thành Venice

Viết loạt

Trích dẫn trang web

Phong cách: APA | AMA | Chicago | MLA | Turabian

Sử dụng cũng như một cách tham khảo tiện lợi để vào các trang web hướng dẫn về các công việc, danh sách các thông tin có thể tham khảo hay những phần chú thích về nguồn gốc ở phần cuối của tài liệu

Hỏi ý kiến

 • Người phụ trách hay hướng dẫn của bạn về yêu cầu của phong cách trình bày
 • Cuốn sổ tay hướng dẫn cách sắp xếp danh sách tương ứng
 • Cuốn sổ tay hướng dẫn các trang ghi chép những chú ý tương ứng
 • Cuốn sổ tay hướng dẫn về các thông tin cụ thể tương ứng khác

Phong cách của hiệp hội tâm lý Mỹ (APA)


Landsberger, J. (n.d.). Chú thích trang web. Trong Hướng dẫn học tập. Rút ra vào ngày 13 tháng 5, 2005, từ http://www.studygs.net/citation.htm .

Những hướng dẫn chung:

 • Cách format/sắp xếp các chuỗi
 • Tác giả. (Nếu được, hãy ghi thêm cả ngày xuất bản; n.d. –không có ngày—nếu không có). Tên của bài báo.
 • Tên của trang web. Ngày truy cập. Từ URL.
 • Phân cách những chú thích của bạn bằng những dấu chấm câu
 • Lùi vào một hàng so với dòng đầu
 • Nêu tên các tác giả tuần tự theo thứ tự trong bảng chữ cái, nếu không biết tên tác giả thì làm như vậy với nhan đề
 • Xem thêm http://www.apastyle.org/elecgeneral.html

Phong cách của hiệp hội dược phẩm Mỹ (AMA)

Ví dụ:
1. Landsberger J. Chú thích trang web. Hướng dẫn học tập. 12 tháng 5 năm 2005. Có thể tìm kiếm những tài liệu này tại http://www.studygs.net/citation.htm, truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2005

Những hướng dẫn chung:

 • Cách sắp xếp format nói chung:
 • Họ và tên tác giả, (không có dấu cách giữa những phần viết tắt trong tên, ví dụ như JF).
 • Đơn vị tổ chức/xuất bản. Tên trang web. Tên bài viết. Ngày xuất bản/chỉnh sửa. Có thể tìm kiếm tại địa chỉ URL. Ngày tiếp cận thông tin.
 • Đánh số thứ tự các trang web bạn vào theo đúng thứ tự bạn đã chú thích trong bài làm của mình
 • Chia thành từng phần riêng biệt bằng các dấu chấm câu.

Phong cách Chicago

Ví dụ:
Joseph Landsberger. "Chú thích địa chỉ trang web” (2004) http://www.studygs.net/citation.htm (truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2005)

Những hướng dẫn chung:

 • Format nói chung:
  Tác giả, "tên trang web" ngày xuất bản, <URL> (ngày truy cập)
  -- trích dẫn " " ngoặc nhọn < > ngoặc đơn ( )
 • Liệt kê tên các tác giả theo thứ tự trong bảng chữ cái đồng thời phaỉ theo thứ tự xuất hiện của chúng trong bài làm của mình, viết họ rồi mới đến tên đệm
 • Phân cách các thông tin bằng dấu chấm câu (dấu phẩy được sử dụng để chú thích cho từng trang)
 • Lùi vào một hàng ở dòng thứ hai
 • Chỉ ghi ngày truy cập nếu thật sự quan trọng

Phong cách hiệp hội ngôn ngữ hiện đại (MLA)

Ví dụ:
Landsberger, Joseph. "Chú thích địa chỉ trang web.” Hướng dẫn học tập. 12tháng 5 năm 2005. 13 tháng 5 năm 2005. < http://www.studygs.net/citation.htm >.

Những hướng dẫn chung:

 • Nêu tên các tác giả tuần tự theo thứ tự trong bảng chữ cái, nếu không biết tên tác giả thì làm như vậy với nhan đề
 • Phân cách những chú thích của bạn bằng những dấu chấm câu
 • Format nói chung:
 • Tác giả, ghi tên ttrước. "Tên trang web." Tên bài viết.
 • Nhà tổ chức/xuất bản. Ngày xuất bản/ngày cập nhật. Ngày truy cập. <URL>

Phong cách Turabian

Ví dụ:
Landsberger, J. n.d. Chú thích địa chỉ trang web. St. Paul, MN. Truy cập ngay 13 tháng 5 năm 2005. Có thể tìm thấy tại địa chỉ http://www.studygs.net/citation.htm.

Những hướng dẫn chung:

 • Nêu tên các tác giả tuần tự theo thứ tự trong bảng chữ cái, nếu không biết tên tác giả thì làm như vậy với nhan đề
 • Phân cách những chú thích của bạn bằng những dấu chấm câu
 • Format nói chung:
 • Họ tác giả, chữ cái đầu trong tên. Ngày xuất bản. Tên trang web.
 • Nhà xuất bản/địa chỉ. Ngày truy cập. Có thể tìm kiếm tại URL.
 • Lùi vào năm dấu cách so với dòng đầu tiên
 • n.d có nghĩa là không tìm được ngày xuất bản
Xem thêm:

Viết một bài nghiên cứu | Tìm tài liệu trên mạng Internet |
Tổ chức nghiên cứu/Tránh đạo văn | Sắp xếp các thông tin |
Trích dẫn trang web