Pedoman dan strategi untuk Belajar

Viết loạt

Phát triển chủ đề

Nếu bạn không được giao một chủ đề, hãy xác định một chủ đề bạn thích.
Tham khảo sách, bài giảng hay một sở thích có liên quan đến chủ đề bạn mong muốn tìm hiểu.

Đưa ra chủ đề của bạn
Khẳng định luận điểm, chủ đề, hoặc mục tiêu trong một hoặc tối đa là hai câu.

Nếu chủ đề đã rõ ràng hoặc bạn đã xác định được chủ đề của mình:

 • Ghi ra ý tưởng hay từ chính bạn cho là quan trọng
  Chỉ sử dụng các cụm từ ngắn hoặc từ đơn cho phần này
  Lập sơ đồ sử dụng những từ và cụm từ này
  Tham khảo hướng dẫn về lập Bản đồ ý chính
 • Cân nhắc xem bạn muốn xử lý những khái niệm này thế nào
  Tham khảo danh sách thuật ngữ cho bài luận
  Chọn một (hoặc hai) động từ phù hợp, định nghĩa từ đó và luôn để trước mặt
  Bạn sẽ phát triển bài luận mang tính thuyết phục, giải thích hay trình bày luận điểm?
  Giáo viên đã giao chủ đề gì?
 • Liệt kê những nguồn tài liệu bạn cần để:
  tìm kiếm thông tin cho bài luận:
  Bắt đầu: bách khoa toàn thư đề cập gì về chủ đề này?
  Nhân viên thư viện có thể giúp tìm nguồn tài liệu để bạn nghiên cứu tổng quan và nghiên cứu chi tiết không?
  Công cụ tìm kiến có đủ không? Hay không hữu ích?
  Hãy suy nghĩ rộng hơn: bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia hay có một tổ chức nào để tham khảo thêm không?
 • Phân tích chủ đề
  Có quá mơ hồ hoặc quá rộng, hoặc quá hẹp?
  Có đủ thú vị? Có tranh cãi để khám phá, hoặc bạn nghĩ bạn có thể giúp người khác hiểu vấn đề? Trong khi nêu câu hỏi và lập luận, bạn sẽ cung cấp thông tin trên hai hay chỉ một quan điểm?
 • Tóm tắt chủ đề
  và trình bày cho giáo viên nhận xét.
  Hãy nhớ đem theo các bước khởi đầu trong trường hợp giáo viên muốn giúp bạn chỉnh sửa hoặc tái khẳng định lại chủ đề cho bạn
 • Viết ra ý kiến của bạn hoặc cách tiếp cận chủ đề
  Ghi nhớ: viết một bài luận giống như học một kinh nghiệm và bạn có thể tìm thấy thông tin đó ngược lại với quan điểm của mình. Bạn sẽ cần phải giải quyết điều này.
 • Luôn chú ý hay nghĩ sáng tạo khi nghiên cứu:
  Bạn có thể chỉ thấy một mặt của vấn đề và không được khách quan.
  Vị trí của bạn có thể là phê phán hay gây ảnh hưởng quan điểm của bạn có thể được ảnh hưởng đến, hoặc tác động đến việc nghiên cứu của bạn.
Xem thêm:

Những kỹ năng viết cơ bản (Ngắn quá trình) |
Phát triển chủ đề | Xác định người đọc | Nghiên cứu |
Sắp xếp việc tìm kiếm/vào thẻ ghi chú | Chuẩn bị viết bài |
Viết nháp/viết | Chỉnh sửa | Đọc lại