Pedoman dan strategi untuk Belajar

Viết loạt

Viết luận cho lớp học văn

Suy nghĩ về câu hỏi/đề bài văn:

 • Lặp lại các từ khóa
  của yêu cầu trong đề bài, thử tìm các từ đồng nghĩa, hoặc là diễn đạt lại đề bài bằng ngôn từ của bạn;
 • Sử dụng các cụm từ tương ứng
  trong cả bài viết để có ý tập trung;
 • Viết ra giấy mọi ý tưởng bạn nghĩ đến
  liên quan đến yêu cầu đề bài;
 • Tìm ra 2 hoặc 3 câu hoàn chỉnh và cụ thể, tóm tắt câu hỏi đề bài đặt ra;
 • Viết đoạn mở bài,
  sau khi bạn đã nghĩ đến ý cho đoạn kết bài;
 • Thường thì nên nghĩ ý cho đoạn kết bài,
  sử dụng những kiến thức đã học và tiếp theo đó thì mới viết nháp đoạn mở bài.

Luôn bám sát ý tập trung:

 • Sau khi bạn viết câu chủ đề,
  hãy bắt tay vào viết bản nháp, rồi sau đó, bạn có thể quay trở lại câu chủ đề bạn đã viết và chỉnh lại;
 • Nhớ kèm trong mỗi đoạn văn một chú thích rõ ràng
  về giọng văn, ngôn ngữ bạn đã dùng để viết câu chủ đề. Nếu ý của đoạn văn không khớp với ý hoặc không bổ trợ cho ý nói đến ở câu chủ đề, hãy viết lại câu chủ đề đó, hoặc là chỉnh lại đoạn văn hoặc là cắt bớt. Thường thì người ta hay sửa bằng cách thêm các từ ngữ để nối, liên kết các ý.

Đảm bảo rằng bài luận của bạn được xây dựng dựa trên ý phân tích các đoạn văn trong bài đọc:

 • Chọn một hoặc hai đoạn văn ngắn
  từ bài đọc để ý bạn sẽ trình bày được tập trung hơn;
 • Nếu bạn sử dụng một câu trích dẫn, hãy phân tích
  ý của câu trích dẫn đó. Không nên đưa ra trích dẫn mà không phân tích, khiến người đọc không hiểu ý bạn đưa ra trích dẫn làm gì và cũng có thể không hiểu hết được ý của câu trích dẫn đó nếu không có giải thích của bạn.

Cân nhắc cách sắp xếp các đoạn văn sao cho bài viết sẽ có tính thuyết phục cao.

 • Liệu có một "lược đồ”
  bạn có thể dùng để sắp xếp các suy nghĩ, ý xây dựng bài luận không?
 • Bạn sẽ đưa ra các ví dụ theo trình tự? Cân nhắc các khả năng như:
  từ những ví dụ đơn giản đến ví dụ quan trọng hơn, hoặc ngược lại, hay ví dụ tương tự hay ví dụ trái ngược;
 • Có một ẩn dụ, so sánh hay "thông điệp" trung tâm nào
  bạn có thể sử dụng xuyên suốt bài để thêm phần chặt chẽ không?

Với những bài viết ngắn, hãy làm những bước mở đầu thật khẩn trường.

Tài liệu lấy từ: Ida Masters Hollowell, James A. Levernier, A. Franklin Parks, Xây dựng đoạn văn: Hướng dẫn cách viết một bài văn hiệu quả. Xuất bản lần thứ 2. New York: St. Martin's,1986.
Xem thêm:

Viết trước hạn | Bài văn năm đoạn | Viết luận cho lớp học văn | Viết bài văn giải thích |
Viết bài văn tranh luận thuyết phục | Bài viết trình bày quan điểm |
Viết một bài nghiên cứu | Viết cho các trang web |
Những bài học về cách viết/thu lượm từ 200 cột hướng dẫn viết